Контрол на болката

октомври 2015

Началник отделение в Институт по физиология „Богомолец“, Национална академия на науките на Украйна.

КАК BIOPTRON МОЖЕ ДА ОБЛЕКЧИ БОЛКАТА ПРИ АРТРИТ, БОЛКАТА В МУСКУЛИТЕ И СТАВИТЕ, ДА НАМАЛИ
ВЪЗПАЛЕНИЕТО И СКОВАНОСТТА

Професор Сергей Гуляр е автор на редица основополагащи статии и книги, свързани с медицинската светлинна терапия.


Търсенето на неинвазивни средства за обезболяване показва, че най-обещаващите методи за постигането му са тези, които използват поляризирана светлина с нисък интензитет. Тук обаче възниква въпросът как можем да докажем какво е нейното влияние върху болката. Истината е, че е невъзможно да се постигне обективно количествено определяне на възприемането на болката поради изкривяващото влияние на психогенните фактори у различните хора. На помощ тук идват общите физиологични механизми на болката, валидни както при хората, така и при бозайниците. Общопризнат факт е, че надеждни доказателства могат да се получат единствено чрез лабораторни изследвания върху животни. В тази насока се провеждат редица изследвания в Института по физиология „Богомолец”, Национална академия на науките, Украйна.

Повечето заболявания и травми са придружени от различни комбинации на тонична, остра или висцерална болка. Всеки вид болка се моделира индивидуално и така се определя ефектът от приложението на светлинната терапия BIOPTRON за разработването на обезболяващи средства. Използвани са един полихроматичен и седем монохроматични спектъра на поляризирана светлина (филтри от комплекта ЦВЕТОТЕРАПИЯ). Тонична болка се предизвиква чрез инжектиране на формалин в крайниците, остра болка се предизвиква с електрическа стимулация на ходилата, а висцерална болка се предизвиква с химическо дразнене на перитонеума или на чревната лигавица. Чрез реакциите при приложението на светлина на мястото на болката или в акупунктурните точки се определят болезненият и неболезненият поведенчески отговор.

Експериментите сочат, че при наличие на тонична болка прилагането на светлинната терапия BIOPTRON върху обезболяващата акупунктурна точка E-36 намалява в значителна степен поведенческата реакция към болката. Степента на обезболяване зависи от полето на въздействие и избора на местоположение. Прагът на поносимост към болката при електрическа стимулация на кожата на ходилото (остра болка) се повишава. Наблюдава се отслабване на висцералната болка (до 46,8%) при приложение върху обезболяващите акупунктурни точки. Различните съставни цветове на светлината оказват различен обезболяващ ефект. При всички случаи тоничната болка е значително по-отслабена, отколкото при плацебо ефекта. С най-висока ефективност е червената светлина - при приложението ѝ върху акупунктурна точка E-36 степента на обезболяване е 54,4%, а при приложението ѝ върху мястото на болката степента на обезболяване е 64,1% спрямо контролната стойност. Ефективността на бялата светлина е на второ място по отношение на постигнатия ефект на обезболяване (50%).

Резултатите сочат, че прилагането на светлинна терапия BIOPTRON върху обезболяващите акупунктурни точки засилва обезболяващия ефект от ниски дози на неопиоидните (Аналгин) и наркотичните (Трамал) аналгетици (при тонична и остра болка). Предварителното излагане на акупунктурните точки под въздействието на светлината също дава резултат.
Опиоидергичната аналгетична система на мозъка участва в обезболяващите резултати, постигнати с прилагането на светлина. Това се доказва от факта, че предварителното инжектиране на опиоиден антагонист (Налоксон) отслабва обезболяващия ефект от светлинната терапия BIOPTRON.

Следователно експерименталните доказателства, че поляризираната светлина оказва влияние при приложение върху акупунктурната точка, имат практическа стойност. По този начин се проправя път за използването на неинвазивната светлинна терапия BIOPTRON с цел обезболяване, противодействие на стреса и профилактика, както и за конкретни физиотерапевтични приложения. Един от ключовите механизми за благоприятните резултати е използването на функционални транспортни пътища за електромагнитна енергия през съединителната тъкан. В резултат на това енергийният дефицит в патологичните области се елиминира, като се активизира опиоидергичната система на мозъка.

Въз основа на тези принципи се изработват лечебни режими за облекчаване на болките. Полихроматичната и монохроматичната поляризирана светлина може да действа върху акупунктурните точки, допълнителните нервни пътища за предаване на електромагнитни сигнали и огнищата на болката. Препоръчва се използването на патогенния принцип за подбор на местата на приложение въз основа на определяне на първичните и вторичните зони, като се взема предвид и индивидуалният подход. Рационалното решение е да се използват тези точки, които не само имат обезболяващ ефект, но и модулират имунната система, а имат и противовъзпалително действие.

Тъй като почти всяко заболяване е придружено от болков синдром, списъкът с преки показания може да се окаже безкраен. Въз основа на потенциала на светлинната терапия BIOPTRON да повлиява тоничната, острата и висцералната болка, възможностите на лекаря се разширяват съществено.
  • Една от многобройните публикации на професор Гуляр, свързани с възможностите за терапевтично въздействие на светлинната терапия.